Louis Vuitton, ss12 - Sigrid Agren.

Louis Vuitton, SS12 - Kate Moss, Frida Gustavsson & Sigrid Agren.

Louis Vuitton, SS12 - Frida Gustavsson.

Louis Vuitton, SS12 - Caitlin Lomax.

Louis Vuitton, SS12 - Romee Strijd.

Louis Vuitton, SS12 - Daphne Groenveled.

Louis Vuitton, SS12 - Jessica Stam.

Louis Vuitton, SS12 - Jessica Stam.

Louis Vuitton, SS12 - Jessica Stam.